Commissie van Begeleiding

De Commissie van Begeleiding is de interne zorgcommissie van de school. 

De commissie vergadert circa zes keer per jaar en bestaat uit: de directeur, een adjunct-directeur, de intern begeleider, een orthopedagoog, de maatschappelijk deskundige en de jeugdarts. Als een leerling in de commissie wordt besproken, is ook de groepsleerkracht aanwezig.
 
  • De commissie onderzoekt en adviseert welke specifieke en/of externe zorg aan leerlingen geboden kan worden als de groepsleerkracht en de intern begeleider geen antwoord hebben op een specifieke hulpvraag.
     
  • De commissie adviseert over:
  • De commissie beslist over het kunnen deelnemen aan een SoVa-training
     
  • De commissie beslist, op advies van de leerkracht, of de leerling in aanmerking komt voor motorische remedial teaching onder schooltijd.